Maladaptivní schémata

Následující text je výtah z knihy Emoční alchymie autorky Tary Bennet Golemanové.

Schéma
Schéma je vlivný soubor negativních myšlenek a pocitů. Adaptivní jsou užitečná, maladaptivní neužitečná a brání nám se přizpůsobit.

Maladaptivní schémata

Opuštění
 • Neustálý strach, že nás lidi opustí
 • Typické příčiny: smrt rodiče, odchod jednoho z rodičů po rozvodu, symbolické: stálé stěhování, nespolehlivý/nestabilní/emocionálně vzdálený rodič
 • Představa samoty způsobuje hluboký smutek a pocit izolace
 • Emoce s tím spojené: panika, strach
 • Projevy: lpění na partnerovi, vyžaduje neustále ujištění, že jej neopustí, žárlivost, omezování
 • Může se bát opuštění při sebemenším náznaku: dvoudenní pracovní cesta, pozdní příchod
 • Dočasné odloučení nebo ztráta intimního vztahu vyvolává v těchto lidech silnější emoce, než v ostatních
 • Jak léčit sám sebe: člověk může být spokojený i bez partnera, opuštěný neznamená zoufalý
Deprivace
 •  Pocit, že nemá smysl dávat najevo své potřeby, protože je nikdo neuspokojí
 • Typické příčiny: rodiče, kteří jsou zahleděni do sebe (práce, problémy, alkoholismus)
 • Přecitlivělost na náznak toho, že si druhý člověka nevšímá
 • Emoce: hluboký smutek, beznaděj, obava z toho, že se člověku nedostane péče a pochopení
 • Podstatou jsou pocity samoty a smutku, člověk obvykle pociťuje hněv, který smutek a samotu zakryje
 • Vznik: 1) nedostatek péče, lásky, náklonnosti, 2) nedostatek empatie, nikdo se do dítěte nevcítil a nenaslouchal mu, 3) nedostatek vedení a usměrnění pro dítě
 • Projevy: vztek, kdykoli se člověk domnívá, že jej někdo zradil – získávání pozornosti; člověk neventiluje své pocity, ostatním velmi ochotně pomáhá, je velmi empatický, má ale pocit křivdy, že jemu nikdo takovou pozornost nevěnuje, ve skutečnosti ostatním vůbec neřekne o to, co potřebuje
 • Nikdo těmto lidem nemůže dát dost, okolí odrazují neustálými požadavky, mohou si přehnaně dopřávat a přejídat se, potřebu emocionální péče ale nic nenahradí
 • Postižení mohou být: přehnaně pečující, stále poskytují péči, kterou sami potřebují, nedávají najevo své potřeby, předstírají dobrou náladu a samostatnost v domnění, že péči, kterou by potřebovali, nemohou dostat, mohou si držet lidi od těla, nikdy neodhalují ve vztazích své pocity, při sebemenším náznaku zanedbání může člověk zcela nepatřičně reagovat a mít trvale pocit, že o něj není pečováno
 • Jak se léčit: přijímat lásku a péči, kterou ostatní poskytují, uvědomit si, že nemusíme stále jen dávat, vědomě odmítnout myšlenku, že lidé chtějí jen příjmat
Podmanění
 • Pocit, že vlastní pocity a potřeby nejsou priorito, velí ten druhý
 • Tito lidé se vzdávají, ale uvnitř jich roste odpor, který může přerůst ve zlost
 • Původ: příliš dominantní rodiče, kteří dítěti nedovolili vyjádřit názor, děti se naučí být neschopné a bezmocné, často se v dospělosti nedokáží rozhodovat (jaký se pustí film, kam se půjde do restaurace)
 • Mohou se příliš přizpůsobovat partnerovi, rodičům, dětem
 • Reakce na podmanění: 1) vzdor, problémy v dětství, mohou zaujmout negativní stanovisko ke každému, kdo je v pozici moci, 2) pasivita, dotyčný se vyhýbá souhlasu s čímkoli svazujícím včetně včasného příchodu na sraz apod., 3) kapitulace, tito lidé se snaží vyhovovat potřebám ostatních, své ignorují
 • Nedokáží stanovit meze požadavkům druhých, dělají více, než by měli, zapomínají vyžadovat odměnu
 • Může se týkat člověka, který: je přizpůsobivý a bezstarostný, výjimečně hájí své názory, preference nebo potřeby, cítí se být využíván a ovládán, rozmrzelost nedává najevo, může tiše vzdorovat – nedodržování termínů apod.
 • Léčba: Vědomě vnímat, že se zbytečně bojíme toho, že nás lidé využívají
Nedůvěra
 • Podezírání, paranoia, pocit, že se lidem nedá věřit
 • Projev schématu: zuřivost, zlost, člověk se nikdy neuvolní, stále čeká zradu, očekávají od lidí to nejhorší
 • Obvyklá příčina: zneužívání v dětství, fyzicky (tvrdé tresty), emocionálně (zlé poznámky, kritika, ponižování), sexuálně
 • Silně narušuje vztahy, i když by mohly být prospěšné
 • Projevy: 1) vyhýbání sejakémukoli důvěrnému vztahu, 2) idealizuje si přítele jako zachránce, při sebemenším náznaku zrady vybouchne, 3) nechává se zatahovat znovu do vztahů, kde je zneužíván
 • Může se časem stát zneužívajícím, není to většinový jev
 • Pokud pro něj lidé dělají něco hezkého, myslí si, že s ním chtějí manipulovat, zkreslený pohled na věc, veškeré projevy lidí okolo vypadají jako zrada, nejvíce se schéma projevuje v intimním vztahu
 • Léčba: obvykle je potřeba pomoc terapeuta, je třeba vytvářet vztahy založené na důvěře
Neschopnost vzbudit lásku
 • Pocit, že onoho člověka nikdo nemůže mít rád
 • Pocit, že když onoho člověka druhý doopravdy pozná a zjistí, jak vážné má chyby, bude konec
 • Emoce: stud, ponížení
 • Důvody: špatný přístup rodičů, pohrdavý, působí i opovržlivá gesta – sarkasmus, zvednuté obočí
 • Přístup: 1) kapitulace, dítě věří, že je méněcenné, 2) nadměrná suverenita
 • Obava, že nedostatky budou odhaleny, to je spojeno s pocitem studu, velká ostražitost
 • Projevy: 1) poddání se pocitu méněcennosti, chybí sebedůvěra, věří, že jsou nepřijatelní, skrývání pocitů a myšlenek, snaha se nenechat poznat, snaha zakrýt pravé já falešným já, 2) arogantní chování, vyvíjejí nadměrnou snahu zalíbit se
 • Mohou se chránit vztahy se vzdálenými lidmi
 • Léčba: zbavit se myšlenek na vlastní chyby
Vyloučení
 • Být vynechán ze společenského kruhu, pocit, že je jiný než ostatní, a oni jej nemají rádi
 • Člověk se drží na okraji dění, sám sebe vylučuje
 • Emoce: úzkost mezi lidmi, smutek ze samoty
 • Typicky se vytváří ve věku, kdy začnou hrát velkou roli vrstevníci a člověk má potřebu být akceptován
 • Projevy: 1) snaha vyhýbat se skupinám, vylučování sebe sama i v dospělosti, kontraproduktivní
 • Člověk se straní ostatních, aby nebyl odmítnut nebo se nepřiměřeně snaží zapadnout nebo se stane psancem (punkeři – nikam nepatřím, jsem jiný, je mi to jedno)
 • Léčba: naučit se zvládat úzkost, bavit se s novými lidmi
Zranitelnost
 • Ztráta kontroly, uvědomění, že on a lidé kolem jsou zranitelní, smrtelní, on nemá kontrolu, stále hrozí katastrofa
 • Nemístné starosti: strach, že známý poletí letadlem, které spadne, běžné situace
 • Může vést k záchvatům paniky
 • Omezování vlastních aktivit, příliš střídmý život, soukromé rituály – kontrolování zamčených dvěří apod.
 • Projevy: přílišná starostlivost x skolny extrémně riskovat
 • Léčba: vědomě si přiznat, že to jsou jen poplašené myšlenky, ne realita
Selhání
 • Pocit selhání bez ohledu na to, jak je člověk úspěšný, pocit, že si úspěch nezaslouží
 • Původ: příliš kritičtí rodiče, ponižování spolužáky nebo sourozenci, negativní porovnávání s jinými dětmi
 • Emoce: pochybnosti, úzkostlivý smutek
 • Neschopnost vzbudit lásku pramení z pocitu lidského selhání, Selhání patří ke kariéře a úspěchu
 • Může vést člověka k maximálním výkonům
 • Pokud dosáhnou úspěchu, myslí si, že je to náhoda, omyl, sebe viní z toho, že oklamali okolí, protože ve skutečnosti nejsou dost dobří, a brzy to vyjde najevo
 • Projevy: 1) nutí lidi chovat se tak, že nemohou uspět, 2) vyhýbání se výzvám a novým příležitostem, 3) vymýšlení výmluv pro budoucí neúspěch
 • Léčba: vědomě identifikovat, že úspěchy jsou zasloužené, že je člověk skutečně nadaný
Perfekcionismus
 • Původce: příliš kritičtí rodiče
 • Emoce: pocit selhání, bez ohledu na snahu, skutek z toho, že člověk musí udělat vždycky něco navíc, aby získal lásku okolí, není akceptovaný, jaký je
 • Neúprosné držení se vysokých standardů
 • Velmi usilnová práce na úkor osobního života, nikdy jim to není dost dobré
 • U schématu selhání od sebe očekáváme příliš málo, u perfekcionismu příliš mnoho
 • Perfekcionista hledá ve všem chyby, nachází je a pronásleduje sebe i ostatní
 • Utkvělá představa, že výkon se musí stále zvyšovat
 • Úzkost z nedostatku času na všechno, co si člověk předsevzal
 • Bere radost ze života
 • Léčba: uvědomit si, jak pokroucený pohled máme, snížit standardy
Oprávnění
 • Člověk se cítí výjimečný, lepší než ostatní, neměla by se na něj vztahovat pravidla
 • O ostatní neprojevují příliš mnoho zájmu, nejsou schopní empatie, považují se za něco víc
 • Typické projevy: nedokáží dodržovat rychlost na silnici, přidají si jídlo, i když sotva stačí pro ostatní, očekává od partnera, že se bude starat o jeho potřeby, nestará se ale o partnerovy
 • Příčiny: rozmazlování v dětství; podmíněná láska k dítěti – dítě zveličuje úspěchy, aby vypadalo výjimečně, vyžaduje speciální zacházení, ve skutečnosti pocit nedostatečnosti; reakce na nedostatek pozornosti, lásky, materiálního zajištění – bylo na nich spácháno bezpráví, chtějí to zpět
 • V dospělosti mohou být impulsivní, dětinští, lakomí
 • Vůbec to není totéž, co zdravé sebevědomí, vede k přehánění schopností, falešné hrdosti
 • Projevy: nedostatek sebekázně, oddávání se vlastním přáním, uspokojování svých tužeb bez ohledu na následky
 • Očekávají od světa, že je bude brát jako výjimečné, protestují, pokud jim není volně povoleno překračovat hranice
 • Jsou zaměřeni jen na sebe, problém identifikují teprve, když např. dojde na rozvod
 • Léčba: zachytit impulsy dřív, než překočí hranice slušného chování, je třeba se vypořádat z pocity, které schéma způsobují

Komentáře

 1. Paráda, sis! Shrnula a vypíchla jsi to podstatné úplně dokonale!! Jsem moc ráda, že jsi to "pustila do světa" a doufám, že to pomůže a inspiruje co nejvíce lidí ☼

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ota Pavel: Smrt krásných srnců

Erasmus Experience and Confession

Vztahy a myšlenkové mapy